Nieuwe subsidieregelingen Topsector Energie

De Topsector Energie stelt subsidie beschikbaar voor innovaties die duurzaam en economische groei met elkaar verbinden. Subsidie is beschikbaar voor ondernemers, onderzoekers en kennisinstellingen.

Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkelingen demonstratie.

De onderstaande subsidies kunnen in 2018 aangevraagd worden:

Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Deadlines: 24 april 2018 én 23 oktober 2018 (Tender)
Budget: € 20 miljoen per openstelling, in totaal €40 miljoen.
Doel: Energie-technologieën demonstreren

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie draagt bij aan de economische (groene) groei in Nederland. Ook kan het energie-innovatie project een voorbeeld zijn voor afnemers in binnen- en buitenland. De energie-innovatie moet technologieën demonstreren die de Nederlandse economie versterken door:

 • Hogere omzet;
 • Meer werkgelegenheid;
 • Toename van export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.

Hernieuwbare Energie

Deadline: 31 maart 2019 (FCFS)
Budget: € 50 miljoen
Doel: Stimuleren van innovatieve projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen van Nederland met minder kosten te behalen door de uitvoering van innovatieve projecten.

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie)

Deadline: NNB
Budget: NNB
Doel: Stimuleren van energie-innovaties met maatschappelijk draagvlak

Veelbelovende innovaties kunnen falen, omdat niet op tijd rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke vragen. De MVI-Energie tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met als doel het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Topsector Energiestudies

Deadline: 25 september 2018 (FCFS)
Budget: € 5 miljoen haalbaarheidsstudies & € 7,76 miljoen voor CCUS studies
Doel: Haalbaarheidsstudie innovatiepilot energie of haalbaarheid CCUS pilots

De technologische ontwikkeling van het integrale energiesysteem speelt zich op grofweg drie schaalniveaus af:

 1. het lokale of decentrale niveau, waarmee de gebouwde omgeving wordt bedoeld;
 2. het regionale niveau, gekoppeld aan distributienetten voor elektriciteit en gas, maar ook aan warmte- en stoomnetten;
 3. het nationale niveau waarbij grootschaligheid kenmerkend is, gekoppeld aan transmissienetten voor elektriciteit en gas. Ook internationale verbindingen (interconnectie) en verbindingen naar het continentale plat voor productie offshore worden onder deze categorie geschaard.

Binnen de Topsector Energiestudies wordt op bovenstaande ontwikkelingen ingespeeld door haalbaarheidsstudies van innovatieve technische concepten te ondersteunen en kennis over en inzicht in het systeem en de veranderingen die daarin plaatsvinden te genereren.

Nieuwe programmalijn: CCUS haalbaarheidsstudies

De overheid heeft in haar klimaat akkoord aangegeven dat de opslag van CO2 een belangrijke rol speelt in het verduurzamen van Nederland. In 2018 wordt hier invulling aan gegeven door haalbaarheidsstudies te ondersteunen die de technische, economische maar ook de maatschappelijke haalbaarheid van een beoogde CCUS pilot in kaart willen brengen.

Biobased Economy en Groen Gas (BBEG)

Deadline: 18 september 2018 (Tender)
Budget: € 3,1 miljoen
Doel: Onderzoek en/of ontwikkeling van hoogwaardig in te zetten biomassa

In deze regeling worden projecten gestimuleerd die de toepassing van biomassa en organische (rest)stromen onderzoeken voor duurzame energieopwekking en/of projecten die technieken ontwikkelen waarmee uit biomassa groen gas wordt geproduceerd.

Waterstof

Deadline: 25 september 2018 (FCFS)
Budget: € 3,88 miljoen
Doel: Stimuleren van pilotprojecten met waterstof als energiedrager

In deze regeling worden pilotprojecten gestimuleerd met waterstof als energiedrager wat zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten. Van belang is dat aangetoond wordt dat de innovatie opgeschaald kan worden en dat er een solide business case is.

CCUS pilotprojecten

Deadline: 25 september 2018 (FCFS)
Budget: € 3,88 miljoen
Doel: Stimuleren van pilotprojecten waarin innovaties worden gestimuleerd voor de afvang, transport en hergebruik/opslag van CO2

In deze regeling worden innovaties gestimuleerd die op korte termijn pilots in de praktijk opleveren en leiden tot opschaling van CCUS projecten.

Urban Energy-project

Deadline: 11 september 2018 (Tender)
Budget:
in totaal ruim € 15 miljoen
Doel:
Stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten die duurzame energieopwekking en energiebesparing in de gebouwde omgeving realiseren

Vijf programmalijnen:

 1. Zonnestroomtechnologieën (PV)
 2. Warmte en koude installaties
 3. Multifunctionele bouwdelen
 4. Flexibele energie-infrastructuur
 5. Energieregelsystemen en –diensten

Joint Industry (JIP)

Deadline: 29 mei 2018 (Tender)
Budget: € 5,75 miljoen
Doel: in samenwerkingsverband uitvoeren van een Energie en industrie Joint Industry Program (JIP)

Een eigen substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage van het samenwerkingsverband is nodig bij deze regeling. Programmalijnen van Energie en Industrie:

 1. Warmte (Energie-efficiëntie & Procestechnologie)
 2. Systeemintegratie: elektrificatie en flexibilisering
 3. Circulariteit

Meer weten?

Geïnteresseerd in een van bovenstaande energieregelingen of wil je meer informatie over een specifieke openstelling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op telefoon nummer: 010 - 243 06 53.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT